Tag: สัตว์น้ำ

บทความ

แร่ธาตุ กับการสร้างเปลือก

แร่ธาตุเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในโครงสร้างเปลือก การปรับสมดุลเกลือและน้ำ และการดำรงชีพของกุ้ง แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), โซเดียม (Na), โปตัสเซียม (K) และคลอไรด์ (Cl)

อ่านต่อ
บทความ

สาเหตุหลักของการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง

บางบ่อปล่อยกุ้งค่อนข้างหนาแน่น มีปัญหาน้ำขุ่น หนืด ไม่มีการถ่ายเทน้ำ หรือบำบัดคุณภาพน้ำที่ดีพอ เกิดการสะสมของเสียในบ่อเลี้ยง ค่าpH ของน้ำไม่คงที่

อ่านต่อ
บทความ

การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา

การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา จัดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะผู้เลี้ยงกุ้งและปลาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของกุ้งและปลา

อ่านต่อ